Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
tribune
['tribju:n]
|
danh từ
người lãnh đạo được ưa chuộng, kẻ mị dân
(sử học) hộ dân quan, bảo dân quan ở La Mã (người được dân bầu để bảo vệ cho dân)
diễn đàn
mục diễn đàn (trên báo)
toà giảng
(thể dục, thể thao) khán đài
đài ngồi dành riêng