Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
tourney
['tuəni]
|
danh từ
(sử học) cuộc đấu trên ngựa (thời trung cổ) (như) tournament
nội động từ
đấu trên ngựa
Từ liên quan
compete tournament