Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
totality
[tou'tæləti]
|
danh từ
toàn bộ
tổng số; số tổng cộng, khối lượng tổng cộng
(thiên văn học) thời kỳ nhật (nguyệt) thực toàn phần