Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
thigh
[θai]
|
danh từ
đùi; bắp đùi
phần tương ứng của chân sau một con vật