Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
thermometer
[θə'mɔmitə]
|
danh từ
nhiệt kế (dụng cụ đo nhiệt độ)