Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
teak
[ti:k]
|
danh từ
(thực vật học) gỗ tếch (gỗ cứng, chắc của một cây cao (thường) xanh ở châu A, dùng đónh đồ đạc, tàu..)
cây tếch