Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
teacher
['ti:t∫ə]
|
danh từ
giáo viên, người dạy học (nhất là ở trường học)