Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
taxi-cab
['tæksi'kæb]
|
Cách viết khác : taxicab ['tæksitbæb]
danh từ
xe tắc xi (như) taxi