Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
supplementary
[,sʌpli'mentri]
|
Cách viết khác : supplemental [,sʌpli'mentl]