Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
summer-tree
['sʌmətri:]
|
danh từ
(kiến trúc) cái rầm (như) summer