Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sum total
['sʌm'toutl]
|
danh từ
toàn bộ; nội dung tổng quát (như) sum
tổng số cuối cùng