Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
suddenness
['sʌdnnis]
|
danh từ
tính chất thình lình, tính chất đột ngột (của sự thay đổi, sự quyết định...)