Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
subtraction
[səb'træk∫n]
|
danh từ
sự trừ; tính trừ
phép trừ; quá trình trừ