Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
stronghold
['strɔηhould]
|
danh từ
pháo đài; đồn luỹ
(nghĩa bóng) thành trì
Thành trì của tự do