Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sth
[,es ti: 'eit∫]
|
viết tắt
( Sth ) phương Nam ( South )
Nam cực
( something ) cái gì đó, cái nào đó