Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
spreading
['sprediη]
|
danh từ
sự lan rộng; dàn trải; phân bố
sự rải; rắc