Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
solicitor
[sə'lisitə]
|
danh từ
luật sư; cố vấn pháp luật
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) quan chức pháp luật một thành thị (thành phố..)
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người đi nài xin việc buôn bán (sự giúp đỡ..); người đi vận động (bỏ phiếu, quyên tiền..)