Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
snow-plough
['snou'plau]
|
Cách viết khác : snow-plow ['snou'plau]
danh từ
cái ủi tuyết (thiết bị hoặc xe để gạt tuyết khỏi đường, đường sắt..)