Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
smoking
['smoukiη]
|
danh từ
sự hút thuốc; hành động hút thuốc, thói quen hút thuốc