Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
skyscraper
['skai,skreipə]
|
danh từ
như skysail
nhà chọc trời (toà nhà hiện đại rất cao ở thành thị)