Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sixtieth
['sikstiəθ]
|
đại từ & từ xác định
thứ sáu mươi
danh từ
một phần sáu mươi
người thứ sáu mươi; vật thứ sáu mươi
Từ liên quan
series