Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sirocco
[si'rɔkou]
|
Cách viết khác : scirroco [si'rɔkou]
danh từ, số nhiều siroccos
gió nóng và ấm từ châu Phi thổi tới nước Y