Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
shako
['∫ækou]
|
danh từ
(quân sự) mũ sacô (mũ hình trụ trên có chùm lông)