Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
shakiness
['∫ekinis]
|
danh từ
sự rung, sự run (do yếu, ốm đau..)
tính không vững chãi, tính dễ lung lay, tính hay dao động