Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
shakily
['∫eikili]
|
phó từ
rung, run (do yếu, ốm đau..)
không vững chãi, dễ lung lay, hay dao động