Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sensitize
['sensitaiz]
|
Cách viết khác : sensitise ['sensitaiz]
ngoại động từ
làm cho nhạy, làm cho dễ cảm động; khiến cho dễ cảm xúc, làm cho nhạy cảm
làm (phim ảnh, giấy ảnh..) nhạy với ánh sáng