Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
scientist
['saiəntist]
|
danh từ
nhà khoa học; người nghiên cứu khoa học
người theo thuyết khoa học vạn năng