Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
school-time
['sku:l'taim]
|
danh từ
giờ học, giờ lên lớp
những năm còn đi học