Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
school-teacher
['sku:l'ti:t∫ə]
|
danh từ
thầy giáo, cô giáo (chủ yếu cấp I)