Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
school-ship
['sku:l'∫ip]
|
danh từ
(hàng hải) tàu huấn luyện