Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
reportage
[,repə:'tɑ:ʒ , ri'pɔ:tidʒ]
|
danh từ
bài phóng sự