Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
reinforced concrete
[,ri:in'fɔ:st'kɔnkri:t]
|
Cách viết khác : ferro-concrete ['ferou'saiənaid]
danh từ
bê tông cốt sắt