Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
quinine
[kwi'ni:n]
|
Cách viết khác : quinia ['kwiniə]
danh từ
(dược học) ki-nin; thuốc đắng chữa sốt rét