Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
quagmire
['kwægmaiə]
|
danh từ
bãi lầy, đầm lầy, vũng lầy (như) quag
(nghĩa bóng) tình trạng sa lầy