Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pupil
['pju:pl]
|
danh từ
học trò, học sinh; môn đồ, môn đệ
(pháp lý) trẻ em được giám hộ
(giải phẫu) con ngươi, đồng tử (trong mắt)