Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
punk rock
['pʌηk'rɔk]
|
danh từ
loại nhạc rốc dữ dội, mạnh mẽ (như) punk