Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
publication
[,pʌbli'kei∫n]
|
danh từ
sự công bố
sự xuất bản (sách, báo..); báo (sách..) xuất bản, xuất bản phẩm