Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
practised
['præktist]
|
Cách viết khác : practiced ['præktist]
tính từ
có kinh nghiệm, chuyên gia (đặc biệt là do luyện tập nhiều)