Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
poundage
['paundidʒ]
|
danh từ
tiền trả tính theo đồng pao
tiền hoa hồng tính theo từng đồng bảng Anh
tiền trả tính theo pao trọng lượng; tỷ lệ thu theo pao
tiền thưởng tính theo phần trăm trên tổng số thu (của một hãng kinh doanh)