Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
politician
[,pɔli'ti∫n]
|
danh từ
nhà chính trị; chính khách; người say mê chính trị
người khéo léo (trong cách nói, cách dùng người)