Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
poking
['poukiη]
|
tính từ
du đãng
vất vả
ty tiện; nịnh hót