Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
poilu
['pwa:lu:]
|
danh từ
binh sĩ râu tóc dài (chỉ lính Pháp trong chiến tranh thế giới thứ I)