Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pinking shears
['piηkiη ∫iəz]
|
Cách viết khác : pinking scissors [,piηkiη 'sizəz]
danh từ
cái kéo răng cưa