Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
photo
['foutou]
|
danh từ, số nhiều photos
như photograph
động từ
như photograph
Từ liên quan
photograph