Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
phosphorescence
[,fɔsfə'resns]
|
danh từ
lân tinh, lân quang; sự phát lân quang, hiện tượng lân quang (phát sáng mà không nung nóng)