Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pellicle
['pelikl]
|
danh từ
lớp da mỏng, màng mỏng
phim (ảnh)