Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
panchromatic
[,pænkrə'mætik]
|
tính từ
(vật lý) toàn sắc