Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
palatinate
[pə'lætinət]
|
danh từ
(sử học) lãnh địa
màu hoa cà, áo thể thao màu hoa cà (ở trường đại học Đơ-ham)