Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
overexpose
['ouvərik'spouz]
|
ngoại động từ
để quá lâu, phơi quá lâu (ngoài trời, ngoài nắng...)