Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
organization
[,ɔ:gənai'zei∫n]
|
Cách viết khác : organisation [,ɔ:gənai'zei∫n]
danh từ
sự tổ chức, sự cấu tạo
tổ chức, cơ quan
các tổ chức quốc tế